Members

Professor

Assistant Professor

Specially Appointed Assistant Professor

 • Ville Oskari Yli-Mäyry

Office Adiministrator

 • Mikiko Hattori

D2

 • Akira Ito

D1

 • Shoei Nashimoto

M2

 • Soki Osawa
 • Maya Oda
 • Kensei Nagato
 • Daiki Fujii
 • Yusuke Yagyu

M1

 • Yuma Itabashi
 • Keigo Ito
 • Ryusuke Koseki
 • Kotaro Saito
 • Ayano Nakashima

B4

 • Kenta Kojima
 • Yutaro Tanaka
 • Yuuki Tamura